โอริงที่ใช้งานแล้ว เมื่อนำออกมาจากร่องชิ้นงาน หน้าตัดของโอริง ทำไมรูปร่างไม่กลมแต่เป็นเหลี่ยมตามลักษณะของร่องชิ้นงาน ?

17 กันยายน 2014

ยางที่ใช้ในการผลิตโอริงอาจมีชื่อเรียกที่เหมือนกัน แต่กรรมวิธีในการผลิต รวมถึงส่วนผสมที่ใช้ผสมกับยางเพื่อใช้ผลิตโอริงจะมีสูตรในการผลิตแตกต่างกันไป จึงทำให้คุณสมบัติต่างๆ รวมถึงค่าการคืนตัวของเนื้อยาง (Compression Set) มีความแตกต่างกัน ดังนั้น โอริงที่มีการคืนตัวของเนื้อยางที่ดีเมื่อใช้งานไปแล้วและนำออกมาจากร่องชิ้นงานจะมีเปอร์เซ็นต์ในการคืนตัวของเนื้อยางสูง ทำให้สามารถคงรูปร่างทรงกลมได้ค่อนข้างดี ซึ่งผิดกับยางที่มีคุณภาพต่ำ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การคืนตัวของเนื้อยางต่ำ ยางก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปตามลักษณะของร่องที่ใช้งานอยู่