ซีลยูคัพที่มียางอยู่ในร่องของซีล คุณสมบัติแตกต่างจากซีลยูคัพที่ไม่มียางในร่องหรือไม่ ?

6 มิถุนายน 2015

โดยปกติซีลยูคัพจะผลิตด้วยวัสดุยูลีโพริเทนซึ่งจะมีค่าการคืน ตัวของวัสดุ (Compression Set) ต่ำกว่าวัสดุที่ผลิตจากยาง จึงมีผู้ผลิตซีลบางรายนำวัสดุที่เป็นยางมาใส่ประกอบเข้าในร่องของยูคัพ ประเภทนี้ เพราะวัสดุที่ผลิตจากยางจะให้ค่าการคืนตัวของวัสดุ (Compression Set) สูงกว่า จึงมีผลทำให้ Lip ของซีลนั้นสามารถยืดหยุ่นตัวได้สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานช่วงแรงดันต่ำ (Low Pressure) ดีกว่าซีลยูคัพทั่วไป