เทศกาลมอบความสุข บรรเทาทุกข์ให้ผู้ด้อยโอกาส

“สเป็คซีลได้นำงบประมาณที่ใช้จัดพิมพ์ ส.ค.ส.ไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์ เพราะสเป็คซีลเชื่อมั่นว่า
คนปัญญาอ่อนหรือดาวซินโดม และออทิสติกควรได้รับโอกาสในการดำเนินชีวิตเหมือนคนทั่วไป”