5 – in-1 Specseal Family Rally Paradise Adventure

“ในโอกาสพิเศษที่ “ซีลมาสเตอร์” มีอายุครบ 5 ปี ในประเทศไทย สเป็คซีลจึงบรรจงจัดกิจกรรม 5 – in-1 Specseal Family Rally Paradise Adventure เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่เมื่อ 8-9 ต.ค 2548 ซึ่งกิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมซีล ของประเทศไทย”