สเป็คซีล เปลี่ยนวันและเวลาทำการใหม่

บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้มีนโยบายการปรับเปลี่ยนวันและเวลาทำการใหม่ “เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯจะเปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.”
จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ติดต่อมาในวันและเวลาทำการใหม่ ตามที่ได้แจ้งในรายละเอียดข้างต้น และทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ บริษัท สเป็คซีล จำกัด ด้วยดีเสมอมา