Specseal Executive Training “The Secrets of Successful Managers : เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้จัดการ”

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” สเป็คซีลพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องโดยเราเชื่อมั่นว่า “ผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จควรเป็นผู้จัดการที่มีความสุขที่สุดในโลก” ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรอบรมเน้นเรื่องแนวคิดและปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้จัดการเป็นยอดนักบริหารจัดการซึ่งสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ผู้จัดการที่มีความสุขความสบายใจที่สุดในโลกด้วยคุณสมบัติ 16 ประการ ผู้อบรมได้นำข้อธรรมบรรยายของท่าน ว. วชิรเมธี ในหัวข้อ “ไม่มีใครที่ไร้ค่า เมื่อเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน” และข้อธรรม “ฝืนใจ อดทน รักษาจิต” ของพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก ตามหลักคำสอน “การชนะตนเอง นั่นแหละประเสริฐ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองเพราะเราเชื่อว่าชีวิตของเราออกแบบได้เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดียิ่งๆ ขึ้นไป

30 March, 2024 @Specseal Center