Specseal Executive Training : การบริหารจัดการภายในองค์กร

คุณอุไรวรรณ์ จิระวัฒน์พงศา Executive Director บริษัท สเป็คซีล จำกัด ได้จัดอบรม Specseal Executive Training โดยนำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ด้านการทำงานและทักษะทางด้านบริหารจัดการ (Management Administration) ที่สะสมมานานกว่า 30 ปี มาถ่ายทอดให้กับทีมผู้บริหารของสเป็คซีล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ทีผ่านมา ซึ่งผู้เข้ารับฟังการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจงานด้านบริหารจัดการมากขึ้น สามารถนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาตนเองรวมถึงปรับใช้กับการทำงานของแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น