Specseal Kick Off Meeting 2010

สเป็คซีล จัดการประชุม Kick Off เพื่อเป็นการเริ่มต้นการทำงานในปี 2010 ซึ่งปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีม (Team Work) เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น การเป็นส่วนหนึ่งของทีม รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน บรรยากาศของการประชุมจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามัคคี พร้อมเพรียงกันของพนักงานสเป็คซีลทุกคน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ 23 ม.ค.53 ที่ผ่านมา….