Specseal Mid Year Sales Meeting

บริษัท สเป็คซีล จำกัด จัดประชุม Mid Year Sales Meeting เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2552 ของทั้ง 4 สำนักงาน โดยการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และนำมาปรับใช้กับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันเมื่อ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา